Privacyverklaring

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies, gevestigd aan Verlengde Dishoekseweg 2a, 4371 NK Koudkerke
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Muriël Hendrikx

www.murielhendrikx.com

Verlengde Dishoekseweg 2a

4371 NK Koudekerke

Telefoonnummer: 06 - 50 50 7007

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • Je geboortedatum

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • je gezondheid

De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is: Toestemming.
Dat betekent dat deze gegevens alleen worden verwerkt als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Met welk dooel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.

  • Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Je te informeren over wzijigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de bovengenoemde (categorieën) van persoonsgegevens: tot 7 jaar na het beëindigen van de klantrelatie. Dit in verband met de wettelijke bewaarplicht ten behoeve van de belasting. De persoonsgegevens worden alléén met dat doel bewaard en worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derde partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien die nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persooonsgegevens door Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsdvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar murielhendrikx@zeelandnet.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspportnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Muriël Hendrikx leefstijlcoaching l voedingsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via murielhendrikx@zeelandnet.nl .

© 2015 Muriël Hendrikx leefstijlcoaching   

  • Facebook Clean